Regeling dienstverlening aan huis is per 1 januari 2018 van kracht.

Indien de gastouder opvang verzorgt in het huis van de vraagouder, valt dit onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’. Bij deze regeling moet er sprake zijn van een gezagsverhouding. De vraagouder is de opdrachtgever, en ook de werkgever. De gastouder is de werknemer. Via de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ hoeft u echter niet alle werkgeverslasten te dragen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moeten zowel de vraagouder als de gastouder particulier zijn. Daarnaast gelden de volgende regels:

 • De gastouder mag maximaal 3 dagen per week voor de vraagouder werken. Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk.

 • De vraagouder betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder. Daarnaast   betaalt u  Humpy Dumpy Gastouder Service bureaukosten.

De vraagouder betaalt de gastouder een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn, maar wordt in de meeste gevallen verrekend in het afgesproken uurtarief i.v.m. de flexibiliteit van de opvang.  

• De vraagouder betaalt de gastouder de wettelijke aantal vakantiedagen door. Dit is per jaar vier maal het aantal werkdagen per week.

Als een gastouder 3 dagen per week werkt (ongeacht het aantal uren per dag) heeft de gastouder recht op 4 x 3 = 12 vakantiedagen.

 • Als de gastouder ziek wordt, betaalt de vraagouder het loon maximaal 6 werken door. Dit bedraagt 70% van het afgesproken loon, maar minimaal het minimumloon.

• De vraagouder heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een overeenkomst afgesloten. Hierin zijn opgenomen: de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijk aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.

 • De vraagouder heeft verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt. U hoeft nergens op te geven dat iemand voor u werkt.

 • De vraagouder is een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

 • De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). U kunt zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.

 • De gastouder moet aangifte Inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst.

• De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

 • De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.

Voor meer informatie,
Marieke J. Oudenhuijsen, senior advocaat –medewerkster bij JENS advocaten, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de geldende rechten en regelingen omtrent een gastouder aan huis.
Voor een uitgebreide uitleg  van bovenstaande : klik hier